Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

CIELE ČESKO-SLOVENSKÉHO FÓRA PRE SEPSU
  • Rozširovať a prehlbovať znalosti o sepse v celej odbornej šírke.
  • Aplikovať výsledky základného a klinického výskumu v oblasti sepsy do klinickej praxe.
  • Zvyšovať povedomie odbornej a laickej verejnosti o spoločenskej závažnosti sepsy.
  • Vytvárať predpoklady pre rýchlu a pohotovú výmenu informácii, vedomostí a skúseností v diagnostike, liečbe a manažmente sepsy.
  • Spolupracovať pri výskume sepsy na poli epidemiológie, diagnostiky a terapie ťažkej sepsy a septického šoku, ako i chorôb, ktoré do týchto stavov môžu vyústiť. Podieľať sa na klinických štúdiach o sepse. Rozširovať pokrok v tejto oblati.
  • Spolupracovať a kontaktovať iné národné sekcie pre sepsu. Vytvoriť duchovnú bázu pre spoluprácu s medzinárodnými sekciami pre infekciu, zápal a sepsu, vrátane Medzinárodného Fóra pre Sepsu (International Sepsis Forum - ISF).
  • Odborne, informačne, metodicky, pedagogický a osvetovo spolupracovať s národnými odbornými spoločnosťami.
  • Organizovať aspoň jedenkrát ročne spoločné odborné stretnutia vo forme sympózia, kurzu, alebo odborného fóra.
  • Podporovať všetkými prostriedkami naplnenie BARCELONSKEJ DEKLARÁCIE v zmysle jej hlavného cieľa - zníženia relatívnej mortality na sepsu o 25% v priebehu nasledujúcich piatich rokov.
  • Najvyšším princípom všetkých snáh CSFS je starostlivosť o septického pacienta. Všetky aktivity sú zamerané na uzdravenie septického pacienta, s dôrazom na jeho bezpečnosť, ochranu a naplnenie práv pacienta v duchu Ženevských a Helsinských konvencií.
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi