Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

BARCELONSKÁ DEKLARACE
Co je Barcelonská deklarace?
Barcelonskou deklarací byla oficiálně zahájena KAMPAŇ ZA PŘEŽITÍ SEPSE (Surviving Sepsis Campaign). Deklarace byla přijata v průběhu 15. kongresu ESICM (European Society of Intensive Care Medicine), který se konal v Barceloně na podzim roku 2002.
Co je obsahem Barcelonské deklarace?
Dokument má tři části. První obsahuje alarmující popis současných problémů ve vztahu k sepsi. Ve druhé části je prohlášení o záměru KAMPANĚ ZA PŘEŽITÍ SEPSE a ve třetí pak výzva k akci pro naplnění hlavního cíle kampaně - snížení úmrtnosti na toto onemocnění o 25% v průběhu následujících pěti let.
Komu je Barcelonská deklarace adresována a s jakým cílem?
Barcelonská deklarace je výzvou všem zdravotníkům, organizátorům a poskytovatelům zdravotnické péče, vládním strukturám a veřejnosti k podpoře KAMPANĚ ZA PŘEŽITÍ SEPSE.
Kdo je organizátorem KAMPANĚ ZA PŘEŽITÍ SEPSE?
KAMPAŇ ZA PŘEŽITÍ SEPSE je společným projektem tří největších odborných společností, zabývajících se intenzivní péči:
 • The European Society od Intensive Care Medicine (ESCIM)
 • The Society of Critical Care Medicine (SCCM)
 • The International Sepsis Forum (ISF)
KAMPAŇ ZA PŘEŽITÍ SEPSE podporují formou neomezeného edukačního grantu:
 • Eli Lilly and Company
 • Baxter Healthcare Corporation
 • Edwards Lifesciences
Jaké jsou hlavní důvody pro KAMPAŇ ZA PŘEŽITÍ SEPSE?
 • vysoká četnost výskytu onemocnění v populaci, s předpokladem, že bude nadále stoupat
 • neakceptovatelně vysoká četnost případů s nepříznivým vývojem onemocnění
 • alarmující sociální a ekonomický dopad onemocnění
 • nízká úroveň povědomí o závažnosti onemocnění
 • chybí definice onemocnění, která by byla všeobecně akceptovaná
 • chybí jednoduchý test (nebo kombinace testů) pro včasnou a přesnou diagnózu onemocnění
 • chybí adekvátní edukační programy, zdůrazňující význam včasné diagnózy onemocnění a použití vhodných léčebných postupů
 • není návod ke zlepšení péče o pacienty, kteří nemoc překonali, včetně poradenství pro nemocné a jejích příbuzné
Jaký je akční plán KAMPANĚ ZA PŘEŽITÍ SEPSE?
V šestibodovém akčním plánu jsou zahrnuty:
 • zvýšit úroveň celospolečenského povědomí o závažnosti onemocnění
 • zlepšit včasnost a přesnost diagnostiky onemocnění, vytvořením a rozšířením jasné a klinicky relevantní definice sepse
 • zvýšit používání vhodných léčebných postupů a intervencí, zajištěním široké dostupnosti celé škály léčebných možností. Klást důraz na správné načasování jejich použití
 • podpořit edukaci všech zdravotnických pracovníků, kteří zajišťují péči o pacienty se sepsí, včetně podpory šíření informací o všech aspektech managementu tohoto onemocnění
 • poskytnout rámcový návod jak zlepšit kvalitu a dostupnost péče pro pacienty, kteří byli pro tuto nemoc léčeni na jednotkách intenzivní péče, včetně poradenství pro pacienty a jejich příbuzné
 • zahájit vývoj jednotných a jasných doporučení pro management sepse, které budou akceptovatelné a osvojitelné na lokálních úrovních ve všech zemích
V závěru se zdůrazňuje odhodlání poskytnout podporu a poradenství všem vládním strukturám, zainteresovaným organizacím a iniciativám při tvorbě a zavádění národních strategií pro management sepse a při jejich sjednocování.
Důležité adresy pro získání dalších informací
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi