Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

CÍLE ČESKO-SLOVENSKÉHO FÓRA PRO SEPSI
  • Rozšiřovat a prohlubovat znalosti o sepsi v celé odborné šířce.
  • Aplikovat výsledky základního a klinického výzkumu v oblasti sepse do klinické praxe.
  • Zvyšovat povědomí odborné a laické veřejnosti o společenské závažnosti sepse.
  • Vytvářet předpoklady pro rychlou a pohotovou výměnu informací, vědomostí a zkušeností v diagnostice, léčbě a managementu sepse.
  • Spolupracovat při výzkumu sepse na poli epidemiologie, diagnostiky a terapie těžké sepse a septického šoku, ale i chorob, které do těchto stavů mohou vyústit. Podílet se na klinických studiích o sepsi. Rozšiřovat pokrok v této oblasti.
  • Spolupracovat a kontaktovat jiné národní sekce pro sepsi. Vytvořit duchovní bázi pro spolupráci s mezinárodními sekcemi pro infekci, zánět a sepsi, včetně Mezinárodního Fóra pro Sepsi (International Sepsis Forum - ISF).
  • Odborně, informačně, metodicky, pedagogicky a osvětově spolupracovat s národními odbornými společnostmi.
  • Organizovat alespoň jedenkrát ročně společné odborné setkání ve formě sympózia, kurzu, anebo odborného fóra.
  • Podporovat všemi prostředky naplnění BARCELONSKÉ DEKLARACE ve smyslu jejího hlavního cíle - snížení relativní mortality na sepsi o 25% v průběhu následujících pěti let.
  • Nejvyšším principem všech snah CSFS je péče o septického pacienta. Všechny aktivity jsou zaměřené na uzdravení septického pacienta, s důrazem na jeho bezpečnost, ochranu a naplnění práv pacienta v duchu Ženevských a Helsinkých konvencí.
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi