Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

PROČ VZNIKLO CSFS?
Historie vzniku Česko-Slovenského fóra pro sepsi (dále CSFS) nesporně souvisí s ostravským kurzem o sepsi a multiorgánovém selhání.
MUDr. Roman Kula, CSc.
Obr
Ten je organizován od roku 1999. Zpočátku šlo jenom o akci v rámci regionálního postgraduálního vzdělávání. Posluchači byli ti, kteří se připravovali k atestacím v oboru Anesteziologie a resuscitace a přednášejícími byli vesměs lékaři Anesteziologickoresuscitační kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. Navíc, jak je pro tyto akce běžné, přednášející odpřednášeli své téma a na dalším průběhu kurzu již neparticipovali. Od roku 2001 se ale situace začala měnit. Z přednášejících se stali i posluchači, do odborného programu začalo přispívat také zahraničí, spektrum účastníků se rozšířilo o chirurgy, traumatology, internisty, neurology, imunology a mikrobiology, mnohé tváře bylo vidět na kurzu opakovaně. Živě se diskutovalo o zkušenostech s implementací akademií doporučovaných diagnosticko-terapeutických postupů do klinické praxe a na rozdíl od jiných akcí, i po dvanáctihodinovém maratónu přednášek, byl sál posluchači zcela zaplněn! Jedním slovem: ovládl nás pocit spolusounáležitosti a nadšení přispět k řešení tak závažného problému, jakým těžká sepse nesporně je. Tady někde je třeba hledat odpověď na otázku proč vzniklo CSFS. Je důležité poznamenat, že podobná sdružení vznikají i v jiných státech Evropy a tento jev je zřejmě odrazem celospolečenské závažnosti a současně i nesmírné interesantnosti, kterými lze těžkou sepsi charakterizovat. Vždyť v celosvětovém měřítku na toto onemocnění umírá denně téměř 1400 lidí ! Navíc, onemocnění má přívlastek "rapid killer", protože do jednoho měsíce od stanovení diagnózy usmrtí 30%, a do šesti měsíců až 50% pacientů ! Tyto údaje řadí těžkou sepsi mezi nejčastější příčiny úmrtnosti vůbec. Její výskyt v populaci má stoupající charakter a náklady na léčbu v Evropě a USA dosahují téměř 30 miliard dolarů ročně. Nelichotivým je také fakt, že ani po čtyřicetileté historii tohoto onemocnění neumíme dnes sepsi úplně přesně popsat. Definice a klasifikace zavedená do praxe před deseti lety se dnes považují za nedostatečné. Hledají se nové způsoby výkladu predispozice k onemocnění, vlastního významu infekce a odpovědi organizmu na infekci, jako i mechanizmů následního vývoje multiorgánového selhávání. Na setkání odborníků, které se konalo ve Washingtonu na podzim roku 2001, byla vyslovena analogie mezi tímto onemocněním a rakovinou. Tato analogie je sama o sobě výzvou k zahájení široké spolupráce při řešení všech otázek spojených se sepsí. To se týká nejenom zdravotníků, ale také těch, kteří zdravotnictví řídí a financují. Konečně tak je to zakotvené v tzv. Barcelonské deklaraci - debutující iniciativě nově zformované a globálně zaměřené kampaně s velice sugestivním názvem: Surviving Sepsis Campaign. Není proto divu, že se CSFS ve své Zakládající listině k této kampani připojilo.
Proč právě spojení se slovenskými lékaři?
Co tato spolupráce konkrétně přinese?
Osobně jsem přesvědčen, že je prospěšná jakákoliv spolupráce, která má za cíl přispět k řešení problému těžké sepse. To platí jak pro zdravotníky z různých oddělení jedné nemocnice, kteří se setkávají denně, jako i pro ty, kteří se setkávají jednou za rok na kongresech. Dnes je ale důležité, aby se táto spolupráce navenek nějakým způsobem deklarovala. Vyžaduje si to celospolečenská závažnost tohoto onemocnění. A proč právě slovenští lékaři ? Nesporně proto, že je mezi nimi mnoho skvělých odborníků a je tady nesmazatelný pocit historické spolusounáležitosti. Navíc, založit CSFS bylo naši společnou myšlenkou. Pokud máte na mysli další spolupráci se zahraničím, tak o vzniku CSFS byly informovány všechny odborné společnosti, které organizují Surviving Sepsis Campaign. Ohlasy jsou vesměs příznivé.
V čem bude medicínský a ekonomický přínos CSFS?
V odpovědi na tuto otázku se nebudu zabývat tím, zda je nebo není ekonomicky prospěšné podílet se na zkoumání nějakého medicínského problému a vzájemně si vyměňovat získané informace. To jsou věci samozřejmé a tyto úkoly má CSFS ve svém programu zakotvené. Je tady ale jiná rovina, od které lze očekávat akceleraci medicínského a ekonomického přínosu. Tou je zvyšování všeobecného povědomí o závažnosti sepse. Jako přiklad uvedu historii akutního infarktu myokardu (dále AIM). Úmrtnost na toto onemocnění byla v roce 1960 přibližně na takové úrovni, na jaké je dnes úmrtnost na těžkou sepsi. Po čtyřiceti letech intenzivní kampaně za zvýšení povědomí o závažnosti AIM jsou dnes jasně viditelné výsledky a pokud dobře počítám, je dnešní úmrtnost na AIM přibližně o 80% nižší než v roce 1960. Tady samozřejmě nejde jenom o to, aby každý koho potkáte věděl co je sepse, ale také o to, že v prostředí intenzivního celospolečenského povědomí o závažnosti této problematiky se po každé stránce podstatně lépe dělá pre-klinický a klinický výskum, včetně široké aplikace získaných výsledků do praxe. Podobně, když si vezmete onkologická onemocnění, tak dnes je úplně běžné, že lékař při vyšetření pacienta udělá i základný onkologický screening. Z hlediska sepse se takový screening nedělá, protože není přesně definován a tedy ho nelze ani vyžadovat. To ale platí také pro některá onemocnění, která k vývoji těžké sepse predisponují. Jinými slovy, tak jak se celospolečensky vžil kardiovaskulární a onkologický program, tak by se dnes měl nastartovat a vžít Program na prevenci a léčbu těžké sepse. A o to bude CSFS usilovat.
Kteří odborníci se budou na projektu podílet a jak by se měla jejich spolupráce vyvíjet?
Jak jsem už několikrát naznačil, pro úspěšnost projektu je nutná multioborová spolupráce, a proto je účast každého odborníka vítaná. Osobně jsem rád, že v tomto duchu bylo CSFS i pochopeno, protože počet členů narůstá, a to nejenom z řad profesionálních intenzivistů, ale také z řad anesteziologů, chirurgů, traumatologů, internistů, pediatrů, neurologů, mikrobiologů, hematologů či imunologů. Co se týká formy a obsahu vzájemné spolupráce, tak ty by měla vytýčit Pracovní skupina CSFS, která bude mít své první zasedání už letos v květnu. Nesporně prvním krokem bude ztotožnění se s potřebou zahájení kampaně za přežití sepse, a proto je složení Pracovní skupiny CSFS navrženo tak, aby se tento projekt mohl úspěšně nastartovat. Mohu prozradit že v ní nebudou chybět chirurgové, internisté, pediatři, hematologové, mikrobiologové a imunologové.
MUDr. Roman Kula, CSc. | E-mail: roman.kula@fno.cz
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi