Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

CO JE TO SEPSE?
Sepse je komplexní syndrom, který je těžké definovat, diagnostikovat a léčit. Je to řada dějů a změn v lidském organismu, způsobených celkovou reakcí těla na infekci. Stav se může rozvinout do těžké sepse, spojené s poruchou funkce nebo selháním jednoho či více orgánů, což nakonec může vést k smrti postiženého.
Co je to těžká sepse?
Těžká sepse se vyvíjí ze sepse a je spojena se selháním jednoho či více orgánů.
Co je zdrojem sepse?
Zdrojem sepse je infekce.
U koho se sepse vyvine?
Nejpravděpodobněji se sepse vyvine u lidí, kteří jsou hospitalizovaní se závažným onemocněním, zvláště pak velmi mladí či velmi staří pacienti, anebo v souvislosti s poraněními jako například popálení, autonehody a také v případech rakoviny či zápalu plic.
Jaké jsou příznaky sepse?
Příznaky mohou být různé, patří mezi ně horečka, zrychlený puls, změna počtu bílých krvinek, dýchací obtíže. Mezi viditelné příznaky patří snížená pozornost, zmatenost, třes, zimomřivost, nevolnost, zvracení a průjem. Tyto příznaky se mohou objevit i u jiných nemocí, což stěžuje diagnostiku sepse.
Proč je těžké sepsi diagnostikovat?
Diagnostikovat sepsi může být obtížné, neboť některé příznaky sepse, jako horečka, zrychlený puls, změna počtu bílých krvinek a dýchací problémy, nacházíme často u řady jiných nemocí jako je například srdeční selhání či úraz (bez přítomnosti infekce). Navíc neexistuje žádný jednoznačný laboratorní ukazatel nebo test, který by spolehlivě sepsi diagnostikoval.
Kdo může být sepsí zasažen?
Sepse se může vyvinout u kohokoliv, ale častěji se objeví u pacientů po úrazu, se zápalem plic, popáleninami, rakovinou nebo u těch, kteří podstoupili operaci. Sepse může zasáhnout pacienty v kterémkoliv věku , ale častěji se vyskytuje u starších jedinců a taktéž u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s rakovinou či HIV.
Kolik lidí je postiženo sepsí?
Roční výskyt těžké sepse představuje dle dostupných údajů přibližně 3 případy na 1000 obyvatel - to je celosvětově přes 18 miliónů případů . Pro představu to je každý rok tolik, jako celá populace Dánska, Finska, Irska a Norska dohromady.
Navíc se předpokládá každoroční nárůst počtu případů těžké sepse o 1.5%. To například znamená, že jenom v USA přibude do roku 2020 jeden milion pacientů s timto onemocněním ročně.
Proč vzrůstá počet případů sepse?
Předpokládá se, že počet případů těžké sepse vzroste každoročně o 1.5%. Ve vyspělých zemích je jednou s příčin stárnutí populace protože výskyt septických případů vzrůstá se vzrůstajícím věkem. Také vzrůstá počet pacientů s poruchou imunity, snižuje se citlivost bakterií na antibiotika a zvyšuje se počet lidí s AIDS. To vše vede k dalšímu zvýšení počtu lidí, u kterých se sepse může vyvinout.
Kolik lidí umírá následkem sepse?
Na sepsi umírá denně na celém světě přibližně 1400 lidí, což znamená asi 135 000 Evropanů a 215 000 Američanů ročně.
Skutečný počet usmrcených může být až o 50% vyšší než jsou součastné odhady , protože mnoho septických pacientů trpí alespoň jednou další chorobou (jako je rakovina nebo zápal plic) a úmrtí bývá často přisuzováno spíše těmto chorobám než sepsi.
Je počet úmrtí z důvodů sepse srovnatelný s ostatními onemocněními?
Počet úmrtí následkem sepse je srovnatelný s počtem úmrtí na rakovinu plic, tlustého střeva a prsu dohromady a to jak v Evropě tak i v USA.
Kdo léčí septické pacienty?
Na diagnostice a léčbě sepse se podílí celá řada odborníků různých klinických specializací. Ve většině zemí je sepse léčena intenzivisty, plicními lékaři nebo anestesiology a podílí se na ní formou konzultací a zákroků i další specialisté, jako např. chirurgové, infektologové, onkologové, mikrobiologové, hematologové, urologové, nefrologové, internisté atd.
Jaké jsou možnosti léčby septický pacientů?
Léčba septického pacienta obvykle vyžaduje více léčebných postupů. Základem je včasná identifikace pacienta, rozpoznání zdroje infekce a vhodná léčba vedoucí k její eliminaci. Léčebné postupy zahrnují:
  • Podávaní antibiotik k léčbě infekce
  • Efektivní podpůrnou terapii, například řízenou plicní ventilaci, hemodialýzu
  • Podávání vazopresorů - látek, které zvýší pacientův nízký krevní tlak
  • Vhodnou výživu pacientů, například formou tekutin podávaných cestou žilního katétru
  • Cílené podávání léků (například aktivovaného proteinu C nebo steroidů)
Jaké jsou náklady spojené s léčbou septických pacientů?
Náklady spojené s léčbou septických pacientů činí každoročně 7.6 miliard Euro v Evropě a v 17.4 miliard Euro v USA . To představuje téměř 40% celkových výdajů jednotek intenzivní péče.
Jakou cenu platí za sepsi pacienti a jejich rodiny?
Osobní cena, kterou platí za sepsi pacienti a jejich rodiny je obrovská a na obou stranách zahrnuje bolest, utrpení a psychickou zátěž. Navíc také cena za přežití je vysoká - dlouhodobá kvalita života po překonání sepse je totiž podstatně nižší než u zdravé populace.
Přeloženo se souhlasem Surviving Sepsis Campaign
Kontakt: dmcbride@sccm.org | www.survivingsepsis.org
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi