Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

VZNIKLO ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM PRE SEPSU
Koncom januára tohto roku, počas piateho postgraduálneho kurzu o Sepsi a multiorgánovom zlyhaní ktorý sa konal v priestoroch Fakultnej nemocnice v Ostrave, skupina nadšencov - intenzivistov, anesteziológov, chirurgov a imunologóv, založila Česko-Slovenské fórum pre sepsu. Prečo k takému kroku prišlo?
MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Obr
Sepsa predstavuje závažný medicínsky a spoločenský problém. Na ťažkú sepsu a septický šok zomiera ročne niekoľko stotisíc pacientov. Ich liečba je vysoko nákladná, dlhodobá a málo efektívna. Mortalita sa napriek veľkému pokroku v liečebných technológiach pohybuje okolo 40-50 %. Je logické, že medicínsko-spoločenský problém sepsy je potrebné adekvátne riešiť. Do boja proti sepse treba zapojiť nielen umenie lekárov a schopnosti výskumníkov, ale treba požiadať tiež o širšiu spoločenskú, mediálnu a ekonomickú podporu. Snaha efektívnejšie čeliť problému ťažkej sepsy viedla lekárov - nadšencov, ktorí sa pravidelne stretávali na kurze o Sepse a MODS v Ostrave - k založeniu spoločnej platformy s názvom Česko-Slovenské Fórum pre Sepsu (CSFS). Možno ho chápať ako voľné združenie odborníkov, ktorí sa zaoberajú sepsou a sepsa je objektom ich hlbokého záujmu. CSFS má desatoro cieľov, ktorými chce napĺňať svoju činnosť. Má slúžiť predovšetkým pre všeobecnú výmenu informácii a efektívnejšiu spoluprácu medzi akademickou a výkonnou zložkou riešenia tohto závažného problému. Je zaujímavé, že podobné aktivity spontánne vznikajú v okolitých krajinách napr. v Poľsku či v Maďarsku. Je potešiteľné, že s oboma sekciami už máme rozvinuté kontakty pre spoluprácu.
Problém sepsy v celosvetovom meradle dozrel do takého štádia, že ho treba vedecky, epidemiologicky, metodicky a inštitucionálne riešiť. Na 15. európskom kongrese Intenzívnej medicíny v Barcelone vznikla inštitucionálna spolupráca troch najvýznamnejších spoločností pre intenzívnu medicínu - European Society of Intensive Care Medicine (ESCIM), Society of Critical Care Medicine (SCCM) a International Sepsis Forum (ISF) - v podobe tzv. KAMPANE ZA PREŽITIE SEPSY (Surviving Sepsis Campaign). Jej hlavnou úlohu, ktorá je oficiálne prezentovaná v tzv. BARCELONSKEJ DEKLARÁCII, je znížiť relatívnu mortalitu na sepsu o 25% v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Barcelonskú deklaráciu budú podporovať tri významné farmaceutické spoločnosti z edukačných fondov: Baxter Healthcare Corporation, Edwards Lifesciences a Eli Lilly and company. Úlohou Česko-Slovenského fóra pre sepsu bude uplatňovať a presadzovať obsah Barcelonskej deklarácie do rutinnej klinickej praxe, ako aj spolupracovať a komunikovať s odbornými spoločnosťami, ktoré Kampaň za prežitie sepsy organizujú.
Česko-Slovenské fórum pre sepsu má však i ďalší významný podtext: po desiatich rokoch odlúčenia dvoch republík vzniká snaha o hlbšiu a tesnejšiu spoluprácu českých a slovenských odborníkov na poli medicíny. Dúfam, že duchovné zblíženie odborníkov - nadšencov pre boj proti sepse a multiorgánovému zlyhaniu, prinesie úžitok obom stranám. Verím, že pracovná skupina ktorá bude riadiť a usmerňovať činnosť CSFS, bude napĺňať hlavnú ideu a ciele združenia českých a slovenských odborníkov pre sepsu. Všetkým signatárom zakladajúcej listiny CSFS, všetkým členom CSFS želám veľa úspechov v práci, plodnú spoluprácu a naplnenie všetkých očakávaní, ktoré do tohto združenia vložili a budú naďalej vkladať.
Bratislava, február 2003 | MUDr. Roman Záhorec, CSc.
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi