Česko-Slovenské fórum pro sepsi
Česko-Slovenské fórum pro sepsi
úvodní slovozakládající listinacílepodporaBarcelonská deklarace
pracovní skupina CSFSkontakt pro média
otázky a odpovědidůležité www adresyz tisku
přihlásit se k CSFSinformace pro členy
pg kurz sepse a mods

ZAKLADAJÚCA LISTINA
ČESKO-SLOVENSKÉHO FÓRA PRE SEPSU
My, zdravotníci Českej a Slovenskej republiky
z vlastnej vôle, slobodne, nezištne a nezávisle
zakladáme Česko - Slovenské Fórum pre Sepsu,
ako dobrovoľné záujmové združenie odborníkov,
ktorí sa sepsou zaoberajú.
Svojim podpisom vyjadrujem svoju slobodnú vôľu
odovzdávať svoje vedomosti, znalosti, schopnosti, ako
i duchovné sily v prospech Česko - Slovenského Fóra
pre Sepsu (ďalej CSFS) v duchu Barcelonskej
deklarácie a aktívne napĺňať základné ciele
záujmového združenia CSFS.
Ostrava, január 2003
academichosting FNO.cz
Česko-Slovenské fórum pro sepsi